Uncategorized

FD: Kredietunies nemen in Nederland nog geen grote vlucht

16 april 2019

Kredietunies komen in Nederland maar moeizaam van de grond. Deze nieuwe financieringsvorm voor het midden- en kleinbedrijf slaat niet echt aan. Alternatieven zoals crowdfunding groeien juist wel. Dit blijkt uit het rapport ‘Vijf jaar Nederlandse kredietunies’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kredietunies zijn ontstaan in de financiële crisis, toen banken de hand op de knip hielden. Ondernemers met overtollig vermogen verschaffen leningen aan collega’s die om geld verlegen zitten. De kredietunie, georganiseerd per regio of per branche, fungeert daarbij als vehikel.

http://bit.ly/2v7FVhq

Brief mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 12 april 2019, n.a.v. motie Amhaouch over onderzoek naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van beide brancheorganisaties en bijbehorend rapport: kamerbrief-over-onderzoek-naar-de-ontwikkeling-en-het-toekomstperspectief-van-de-financieringsvorm-kredietunies-en-het-functioneren-van-beide-brancheorganisaties-en-bijbehorend-rapport

K+V concludeert dat op basis van de ontwikkeling die kredietunies sinds de opstart hebben meegemaakt, het niet aannemelijk is dat kredietunies in de komende vijf jaar een grote impact zullen maken op het financieringslandschap voor het mkb. K+V verwacht dat wanneer kredietunies op de huidige voet doorgaan, zij over vijf jaar ongeveer € 30-40 miljoen in totaal verstrekt hebben bovenop de huidige € 12,5 miljoen. Kredietunies kunnen volgens K+V hun waarde wel verder vergroten door te zorgen dat zij voldoende kredietaanvragen van voldoende kwaliteit binnen krijgen. Dit blijft primair de verantwoordelijkheid van
kredietunies zelf. Tevens kunnen de brancheorganisaties hierin ondersteunen door het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling tussen kredietunies en door de naamsbekendheid en kennisdeling over kredietunies te vergroten. Ik acht het van belang dat kredietunies hun potentiële meerwaarde kunnen realiseren. Op basis van de bevindingen over de beide brancheverenigingen Vereniging Kredietunie Nederland (VKN) en Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en in lijn met de aanbevelingen uit het rapport, continueer ik daarom de financiële ondersteuning aan VSK in 2019 en in 2020 in de vorm van een subsidie met een afbouwend karakter. Dit sluit ook aan bij de aanbeveling van K+V aan de kredietunies om de inkomsten in lijn te brengen met de uitgaven en om naast subsidies op zoek te gaan naar additionele inkomsten vanuit de
markt. Op deze wijze ontstaat meer tijd en ruimte voor VSK om haar eigen inkomsten te organiseren en het potentieel van kredietunies als jonge financieringsvorm voor het mkb met een beter toekomstperspectief waar te maken.

Download hier: KplusV rapport-over-vijf-jaar-nederlandse-kredietunies

Het bericht FD: Kredietunies nemen in Nederland nog geen grote vlucht verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
FD: Kredietunies nemen in Nederland nog geen grote vlucht

RVO: Mkb-toets bij subsidieaanvragen

15 april 2019

Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, gebruikt u de Engelstalige online mkb-toets van de Europese Commissie.

U vindt deze op de pagina SME self-assessment questionnaire. Leest u eerst de SME self-assessment wizard (handleiding) goed door voordat u met de toets start. Heeft u de test afgenomen? Slaat u dan de resultatenpagina op of print deze uit. Voor diverse programma’s en regelingen dient u deze resultaten namelijk mee te sturen als bijlage van uw subsidieaanvraag.

 

Wat is een mkb-onderneming?

Of uw bedrijf een mkb-onderneming is, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal.

Mkb-definitie

Grootte Aantal werknemers EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans
Middelgroot minder dan 250 hoogstens € 50 miljoen kleiner of gelijk aan € 43 miljoen
Klein minder dan 50 hoogtens € 10 miljoen kleiner of gelijk aan € 10 miljoen
Micro minder dan 10 hoogstens € 2 miljoen kleiner of gelijk aan € 2 miljoen

 

Twijfelt u of wilt u meer informatie? Voer dan bovenstaande mkb-toets uit.

Wat zijn werknemers volgens de mkb-definitie?

Rekent u onderstaande personen mee bij het bepalen of uw organisatie een mkb-onderneming is:

 • loontrekkenden;
 • personen die voor de onderneming werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met loontrekkenden;
 • eigenaren-bedrijfsleiders;
 • vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten.

Let op: volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal in uw onderneming werkzame personen. De uitzendkracht is slechts bij de inlener tewerk gesteld, maar treedt niet in dienst van de inlenende onderneming.

 

Wat zijn arbeidsjareneenheden (AJE’s)?

De berekening van de personeelsbezetting gaat op basis van arbeidsjareneenheden (AJE’s). Een werknemer die het hele jaar voltijd in dienst is geweest, telt als één AJE. Deeltijdwerknemers of werknemers die niet het volledige jaar in dienst zijn, tellen naar rato mee als fractie van een AJE.

Het bericht RVO: Mkb-toets bij subsidieaanvragen verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
RVO: Mkb-toets bij subsidieaanvragen

FD: Verplichte boekencontrole in het mkb leidt tot beter beleid

15 april 2019

 

 

Het bericht FD: Verplichte boekencontrole in het mkb leidt tot beter beleid verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
FD: Verplichte boekencontrole in het mkb leidt tot beter beleid

FD: Mkb weigert op te draaien voor klimaatrekening voor grote bedrijven

15 april 2019

 

 

Het bericht FD: Mkb weigert op te draaien voor klimaatrekening voor grote bedrijven verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
FD: Mkb weigert op te draaien voor klimaatrekening voor grote bedrijven

MKB Servicedesk: MKB ziet groei 2019 somber in

15 april 2019

Ondernemers in het MKB zijn voor 2019 aanzienlijk minder positief dan ze in 2018 en 2017 waren. De Trendmeter Index voor 2019 is bijna gehalveerd ten opzichte van 2018. Ondernemers verwachten nog wel groei, maar deze vlakt sterk af na de jaren 2017 en 2018.

 

 

 

Ondernemers binnen het MKB zijn over 2019 nog steeds positief, de index staat voor 2019 op +14 waar hij een jaar geleden nog op +27 stond. Zowel de orderportefeuille (-15 tov 2018) als de winstgevendheid (-16 ten opzichte van 2018) levert fors in. Percentueel doen investeringen de grootste stap terug, van +17 naar +5 is dit een daling van maar liefst 70%.

Rob Doornbos (senior research consultant bij Motivaction): “Mkb’ers maken vooral op het gebied van investeringen in 2019 pas op de plaats. Voor dit jaar verwachten zij een investeringsniveau dat (in euro’s) vergelijkbaar is met 2018, maar niet verder groeit. Dat is geen goed teken, omdat investeringen vaak een input zijn voor bedrijfsgroei in de jaren erna”. Daarbij verwacht men ook dat de groei in werkgelegenheid  verder afvlakt (-8 tov 2018). Doornbos: “Dat kan te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt, maar wij denken dat men ook voorzichtiger wordt met het aantrekken van nieuw personeel. Hierbij kan de onzekerheid die Brexit in de markt brengt, zeker een rol spelen.”

Maar gelukkig zijn er ook veel ondernemers positief!

Rob Doornbos, senior research consultant bij Motivaction: MKB’ers doen vooral op het gebied van de investeringen dit jaar pas op de plaats. Voor dit jaar verwachten zij een investeringsniveau dat (in euro’s) vergelijkbaar is met 2018, maar niet verder groeit. Dat is geen goed teken omdat investeringen vaak een input is voor de bedrijfsgroei in de jaren erna”. Daarbij verwacht men ook dat de groei in werkgelegenheid verder afvlakt (-8 tov 2018). Doornbos: “Dat kan te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt, maar ik denk dat men ook voorzichtiger wordt met het aantrekken van nieuw personeel. Hierbij kan de onzekerheid die bijvoorbeeld de Brexit in de markt brengt, zeker een rol spelen.” 

Grote verschillen tussen ondernemers

Voor 2019 zien we grote verschillen tussen de typen ondernemers die we onderscheiden. Op basis van uitgebreid onderzoek onderscheidt Motivaction met het BusinessLocus model 6 groepen ondernemers op basis van hun drijfveren voor ondernemerschap. Binnen dit model is het vooruitgangsdenken een belangrijke variabele die verklaart hoe MKB’ers in hun ondernemerschap staan. We zien dat vooral bij de Jagers en Ontplooiers, groepen ondernemers waarbij dit vooruitgangsdenken sterk is ontwikkeld, het optimisme overheerst. Vooral de Jagers verwachten komend jaar een sterke groei: de index bij hen staat maar liefst op +30. De overige groepen zijn voor 2019 aanzienlijk terughoudender.

2018 viel achteraf toch wat tegen

De resultaten maken ook duidelijk dat de eerste tekenen van afkoeling in 2018 al zichtbaar waren. De (hooggespannen) verwachtingen van de ondernemers voor het jaar 2018, blijken vaak te optimistisch te zijn geweest. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat op alle gebieden de realisatie achterblijft bij de verwachtingen die ze hadden.

Nadere analyse laat zien dat de groei in 2018 nog wel breed gedragen werd in het hele MKB: met uitzondering van de MKB-ers die aangeduid worden met de term Einzelgängers, hebben alle MKB-ondernemers in 2018 groei hebben weten te bewerkstelligen. Vooral bij de Jagers (met 28% meer groei dan krimp) en Ontplooiers (+20) was er nog sprake van sterke groei.

Voor Nederland als geheel maakt optimisme plaats voor pessimisme

Als we ondernemers vragen naar hun verwachtingen voor Nederland als geheel, dan is het optimisme voor 2018 (59% optimisten tegenover 9% pessimisten) omgeslagen in pessimisme voor 2019 (24% optimisten tegenover 30% pessimisten). Per saldo blijken ondernemers voor zichzelf dus aanzienlijk positiever dan voor Nederland als geheel. Dat hebben we in het verleden wel vaker gezien, maar het gat is nu wel erg groot.

Niet alle ondernemers zijn negatief over de Nederlandse vooruitzichten

Maar niet alle MKB-ondernemers zijn pessimistisch over de vooruitzichten voor Nederland. Uit de extra analyse op de MKB Trendmeter index blijkt dat in 2019 uitsluitend de groep ondernemers die als Jagers kunnen worden aangeduid, optimisme over de vooruitzichten nog de overhand heeft (34% verwacht verbetering, 27% verslechtering). Jagers kenmerken zich doordat het doorgewinterde optimisten zijn, zij denken vooral in kansen in plaats van bedreigingen. Bij de Ontplooiers “ die doorgaans ook zeer positief zijn” houden de optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht. Bij de overige groepen overheerst het pessimisme.

Het bericht MKB Servicedesk: MKB ziet groei 2019 somber in verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
MKB Servicedesk: MKB ziet groei 2019 somber in

Ronald Kleverlaan: Trends in MKB Financiering editie #111

10 april 2019

10 april · Editie #111 ·

Nieuwe financieringsvormen voor het MKB worden volwassen.
Wat zijn de belangrijkste trends en welke impact hebben ze?

Wekelijks verzamel ik de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond moderne financieringsvormen, zoals marketplace/P2P lending, ICOs, Crowdfunding en Community Finance.

Deze week daarom de volgende artikelen:

 • Veel aandacht voor nieuwe Gedragscode MKB Financiers
 • Financieringskloof mkb in Nederland het grootst in Europa
 • Pareer rare bankeisen op onderpand
 • NVB: “Banken zijn en blijven belangrijkste financier van het mkb”
 • Community Financiering voor grotere projecten

https://bit.ly/2uYcBtw

Het bericht Ronald Kleverlaan: Trends in MKB Financiering editie #111 verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelRonald Kleverlaan: Trends in MKB Financiering editie #111

SMF: Gedragscode MKB Financiers

10 april 2019
Met de Gedragscode MKB Financiers heeft SMF een leidraad in handen waarmee het klantgericht en passend financieren voor ondernemers dichterbij wil brengen.

In de Gedragscode MKB financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

Ronald Kleverlaan,voorzitter SMF: “De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.”

Kifid klachtenloket
SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten. Naast afspraken rond de afhandeling van klachten wordt er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij Kifid. Eind mei zullen de reglementen van dit klachtenloket worden gepubliceerd op de website van Kifid en vanaf 01/07/2019 kunnen ondernemers hier terecht met eventuele klachten over financiers die de Gedragscode ondertekend hebben.

Afgestemd met stakeholders
De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met financiers, ondernemers, adviseurs en andere relevante stakeholders zodat de gedragscode aansluit bij de behoeften van de marktDe gedragscode heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle bij SMF aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode.

SMF zal er op toezien dat de gedragscode ook daadwerkelijk nageleefd wordt. De Gedragscode MKB Financiers is beschikbaar op de website van SMF en zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.

Het bericht SMF: Gedragscode MKB Financiers verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelSMF: Gedragscode MKB Financiers

Consultancy.nl: Vroegefasefinanciering stimuleert innovatie, wel meer verbinding gewenst

9 april 2019

De afgelopen jaren heeft de Vroegefasefinanciering (VFF) zich bewezen als goed overheidsmiddel om innovatie te stimuleren. Voor de verdere ontwikkeling is het vooral belangrijk om nieuwe verbindingen aan te gaan met het instrument – met regionale fondsen, tussen uitvoerders én met private investeerders. Dit stelt KplusV, dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van de VFF onderzocht. https://bit.ly/2UsLpCg
Download rapport: Evaluatie-Vroegefasefinanciering

Verbindingen leggen

De voornaamste aanbeveling is om de samenwerking te verbeteren en uit te breiden – zowel tussen uitvoerders onderling als met andere partijen: “Een hechtere samenwerking kan bijdragen aan lagere kosten en een meer overzichtelijke administratie/documentatie”, aldus de onderzoekers, die toevoegen dat een betere informatie-uitwisseling tussen publieke actoren ook de samenhang van het ecosysteem verbetert en zorgt voor betere aansluiting met de ondersteunde structuren.

“De belangrijkste sleutel zal liggen bij het aangaan van nieuwe verbindingen met het instrument”, benadrukt KplusV: “In regio’s met hun revolverende fondsen. Tussen de uitvoerders onderling, maar ook met de private investeerders welke van belang zijn om een innovatie daadwerkelijk te laten opbloeien.” Door van VFF zogeheten ‘slim kapitaal’ te maken, kan de betrokkenheid van investeerders in het bieden van ondersteuning worden geborgd.

Als deze punten goed worden opgepakt, verwacht KplusV dat de VFF ook de komende jaren kan werken als stimulans voor innovatie: “In de uitvoering is veel geleerd, hetgeen ook beoogd was bij de start van dit nieuwe instrument. Deze inzichten kunnen nu ingezet worden voor een vervolg van de VFF. Door het instrument te verbinden aan de regionale ecosystemen, deels aan te passen aan de behoeften van ondernemers en financiers en door een duidelijke rolverdeling te bereiken met de regio’s, zal de VFF haar rol goed kunnen blijven vervullen.” https://bit.ly/2D5JIAe

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt. Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Belangrijkste resultaten

 • In  2018 waren er 90 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 40 toekenningen.
 • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2018 € 10,8 miljoen.
 • In 2017 waren er 117 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 41 toekenningen.
 • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2017 € 11,3 miljoen.

Feiten en cijfers

In de periode 2014 tot en met 2017 is het aantal aanvragen van Vroegefasefinanciering ieder jaar toegenomen. De groei in 2016 komt voort uit een toename van de vraag bij academische, HBO- en TO2-starters: van 11 aanvragen in 2015 naar 51 in 2016. In 2018 was het aantal aanvragen iets lager, maar vergelijkbaar met het aantal aanvragen in 2016.

Het totaal aantal toekenningen in 2018 is met 40 ten opzichte van 2017, 2016 en 2015 gelijkwaardig te noemen.

Het bericht Consultancy.nl: Vroegefasefinanciering stimuleert innovatie, wel meer verbinding gewenst verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelConsultancy.nl: Vroegefasefinanciering stimuleert innovatie, wel meer verbinding gewenst

Rendement.nl: Zeven op de tien mkb’ers wil investeren

9 april 2019

9 april 2019 Door redactie  

Maar liefst 69% van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) is van plan om de komende vijf jaar te investeren. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.059 Nederlandse mkb’ers. Zij willen vooral investeren in nieuwe apparatuur, marketing en ICT. De investeringsbereidheid onder mkb’ers is het hoogst in de sector Transport en Logistiek (84%), gevolgd door Retail (80%), Zakelijke Dienstverlening (73%), Bouw (62%) en Informatie en Communicatie (62%).

 

Mkb’ers willen vooral nieuw apparatuur

Vooral investeringen (tool) in immateriële zaken zijn populair in het mkb. Gemiddeld willen mkb’ers vooral investeren in apparatuur (59%), gevolgd door marketing (43%) en ICT (37%). In de zakelijke dienstverlening wil 54% investeren in apparatuur, 48% in ICT en 33% in marketing.

Geen passende oplossing voor kredietbehoefte

Uit het onderzoek blijkt dat 28% problemen heeft met het aantrekken van kapitaal. Sectoren met een hoge investeringsbereidheid, zoals de Bouw en de Retail, ondervinden de meeste problemen op dit vlak. Het lijkt erop dat er voor deze ondernemers op dit moment geen passende oplossing bestaat om te voldoen aan hun kredietbehoefte.

Liever geen aandelen 

Ondanks de grote vraag naar kapitaal vanuit het mkb loopt het overgrote deel van de ondervraagde ondernemers niet warm voor alternatieven (tool), zoals het uitgeven van aandelen. Ondernemers uit het zuiden van Nederland zijn de grootste tegenstanders van kapitaal ophalen via aandelentransacties, zo’n 69%. Het landelijk gemiddelde is 64%.

Liever geen lening bij familie

Ook een onderhandse lening afsluiten bij familieleden is niet populair. Maar liefst zes op de tien ondervraagden zegt liever geen zaken te doen met familie. Opvallend is dat juist ondernemers uit het zuiden van Nederland hier de minste problemen mee hebben (56%). Het landelijk gemiddelde is 59%.
Het onderzoek naar de investeringsbereidheid in het mkb is uitgevoerd door October, een platform voor mkb-financiering

https://bit.ly/2OZZt0a

Het bericht Rendement.nl: Zeven op de tien mkb’ers wil investeren verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelRendement.nl: Zeven op de tien mkb’ers wil investeren

Accountant: ‘Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld’

9 april 2019
NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat  8 april 2019

Van alle kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone hebben Nederlandse mkb’ers veruit de meeste moeite om aan een financiering te komen. De financieringskloof, het gat tussen de vraag naar bedrijfsfinancieringen en het aanbod van bancair krediet, is nergens zo groot als in ons land.
Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes. download: 20190409-TheView-EuropeanSMEs2

De financieringskloof voor het mkb in de eurozone verminderde van 6 procent van het bbp in 2015 tot 3 procent van het bbp in 2018. Daarmee is een gat van 400 miljard euro overbrugd. Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland: “In Nederland is het gat nog onverminderd groot. Als je kijkt naar de top 3 van landen met de grootste tekorten dan steekt ons land er met kop en schouders bovenuit. Onze onderzoekers becijferden het tekort aan bancair krediet in Nederland op 22 procent van het bbp, nummer 2 is België met 14 procent en nummer drie Frankrijk met 9 procent.”

Lagere groei

Geeroms waarschuwt dat een aanhoudende bankfinancieringskloof voor mkb-bedrijven leidt tot lagere investeringsgroei. “Uiteindelijk betekent dat een rem op de algehele economische groei in de toekomst.” De redenen waarom Nederlandse bedrijven zoveel moeilijker aan een financiering kunnen komen zijn divers. Geeroms: “Nederlandse bedrijven financieren in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland traditioneel veel van hun activiteiten met vreemd vermogen. Dit levert belastingvoordelen op. Maar banken zijn sinds de financiële crisis veel strenger bij het toekennen van krediet. Dat drijft de spanning tussen vraag en aanbod op. De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed. De vraag naar kapitaal is groot. Veel mkb-bedrijven hebben de grootste moeite om aan geld te komen. Het tekort aan financieringen is een stok die tussen de wielen van de economie wordt gestoken”, aldus Geeroms.
Veel keus hebben de bedrijven in Nederland niet. “De kredietvoorziening in Nederland is voor 90 procent in handen van een paar grootbanken. In de omliggende landen zoals Duitsland is de concurrentie groter en zijn er meer alternatieven voor ondernemers om aan een lening te komen.” https://bit.ly/2IbzsKK

Het bericht Accountant: ‘Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld’ verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelAccountant: ‘Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld’