Over ons

De kredietunie van het Oostland

Motivatie
Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 ervaart het MKB dat de banken steeds moeilijker geld uitlenen. Aanvankelijk ontkenden de banken dit. Inmiddels is uit onderzoek van De Nederlandsche Bank gebleken dat kredietverlening aan het MKB daadwerkelijk stokt.
Het MKB is de banenmotor en krimp in dit MKB is desastreus voor de economie. Dit geldt ook voor het Oostland. Iedereen is hiervan doordrongen, maar oplossingen zijn schaars.

Een groep Oostlandse ondernemers heeft zich gebogen over deze problematiek en heeft besloten een kredietunie op te richten onder de naam “Kredietunie Oostland U.A.”.

Doel
Het doel van Kredietunie Oostland is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief, waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. Feitelijk alle kredieten tot € 250.000,=. Daartoe is een coöperatie opgericht bestaande uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.
Het bijzondere is dat de kredietnemers een ervaren ondernemer als coach toegewezen krijgen (smart money). Ervaring wijst uit dat hiermee het kredietrisico aanzienlijk wordt beperkt.

Werkwijze
De kredietnemer dient op basis van een ondernemersplan een aanvraag in. Het plan wordt beoordeeld door ervaren kredietadviseurs en het bestuur van Kredietunie Oostland. Vervolgens wordt de complete aanvraag voorgelegd aan de kredietcommissie bestaande uit twee financieel experts en een ervaren ondernemer. Na fiat van deze commissie vindt verstrekking van het krediet door het bestuur plaats en volgt verplichte aanwijzing van een coach. Het Kredietunie Oostland is veelal aanvullend waarbij de ondernemer klant blijft van zijn huisbankier. Het traditionele betalingsverkeer blijft bij deze bank. Hiermee concurreert Kredietunie Oostland niet met de banken.

Organisatievorm
De Kredietunie Oostland is vormgegeven in een coöperatieve vereniging. Er wordt gewerkt op basis van een door de Kredietunies Nederland ontwikkelt model. Kredietunie Oostland voldoet hiermee aan de eisen van de nieuwe wet toezicht kredietunies.

Onderscheidend vermogen Kredietunie Oostland:  Van, voor en door Oostlandse ondernemers; ondernemers kennen elkaar

 • Gemeenschapszin, sociaal weefsel en de menselijke maat bevorderen
 • Leden zijn bereid om risico en rendement te delen
 • Kennis- en ervaringsoverdracht bevorderen door middel van coaching
 • Relatienetwerk binnen Kredietunie Oostland, ondernemer staat er niet alleen voor
 • Nieuwe financieringsbron naast bankkrediet
 • Extra werkgelegenheid scheppen. Dit is meteen maatschappelijk rendement
 • De organisatiestructuur
 • Binnen Kredietunie Oostland werken alleen vrijwilligers. Uit kostenoverwegingen, maar ook uit oogpunt van solidariteit is dit een belangrijk uitgangspunt.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Deze bestaat uit de leden van Kredietunie Oostland. Het betreft certificaathouders, een certificaat geeft recht op een stem. De ALV kiest vervolgens het bestuur, de kredietcommissie en de coachingscommissie.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt en begeleidt het bestuur de krediet- en de coachingcommissie en vertegenwoordigt zij het Kredietunie Oostland binnen de regio.

Het oprichtingsbestuur van Kredietunie Oostland is als volgt samengesteld:

C.J. van der Wel – Voorzitter
J. van der Meide – Secretaris
A. Ruigrok – Penningmeester
A. Ammerlaan – Bestuurslid / Juridisch adviseur
I. Groen – Bestuurslid / Coaches

Ledenraad
De ledenraad vertegenwoordigt de leden en kiest het bestuur van de coöperatie.

Commissies
Het bestuur kan een aantal taken aan verschillende commissies delegeren:

 • De kredietcommissie beslist over toekenning van de kredietaanvraag.
 • De Coaching commissie: selecteert, benoemt en traint de coaches.
 • De kascontrolecommissie: controleert de financiële gang van zaken binnen de kredietunie.

Raad van toezicht
Jan Reus, Gert Zandsteeg, Ilone Ammerlaan.

Raad van aanbeveling
Sandra Haket, Jan Houweling, Michiel van Atten.

Algemene ondersteuning

Kredietunie Oostland wordt mede ondersteund door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. En de ondernemersverenigingen Ondernemend 3B, OVPN, VNO-NCW Oostland en NOOVA .

Tenslotte
Dit initiatief moet leiden tot een impuls voor een dynamische regionale economie. Stilstaan leidt tot een structureel lagere economische activiteit in het Oostland. Voor toekomstige generaties en de welvaart van nu kunnen wij ons dit niet veroorloven. Kredietunie Oostland is niet een totaaloplossing maar leidt wel tot extra dynamiek en kan als aanjager fungeren voor meer economische groei.

Cor van der WelOver ons